KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 

1. administratorem danych osobowych Klienta, osób reprezentujących Klienta oraz osób wskazanych jako osoby odpowiedzialne po stronie Klienta za koordynację działań związanych z procesem składania Zamówienia oraz realizacją Umowy Sprzedaży jest Koneser Polska Sp. Z o.o., NIP: 5922287840, REGON: 521105454, w Starogardzie Gdańskim (83-200), adres: ul. Aleja Armii Krajowej 50 (zwany także Sprzedawcą);

 

2. nadzór nad przetwarzaniem i ochroną danych sprawuje inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: info@koneserpolska.pl wpisując jako temat wiadomości „kontakt z inspektorem danych osobowych”;

 

3. dane osób wymienionych w pkt. 1. będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach:

 

a) związanych z właściwym procesowaniem Zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,

 

b) związanych z właściwą realizacją Umowy Sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO

 

c) prowadzenia ewentualnych postępowań reklamacyjnych oraz działań marketingowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO

 

4. podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy i wyrażona zgoda;

 

5. osoby wymienione w pkt. 1. mogą wyrazić także zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych, ofertowych, wysyłania newslettera, wiadomości telekomunikacyjnych lub profilowania. Taka zgoda nie jest konieczna do zrealizowania Umowy Sprzedaży;

 

6. odbiorcami danych osób wymienionych w pkt. 1. będą pracownicy i współpracownicy Sprzedawcy oraz podmioty, którym Sprzedawca może powierzyć działania wynikające z realizacji celów wymienionych w pkt. 3.;

 

7. dane osób wymienionych w pkt. 1. mogą być przekazane podmiotom trzecim (w tym Pełnomocnikowi) celem ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do wykonania i rozliczenia zawartej Umowy Sprzedaży, na co nie jest wymaga odrębna zgoda;

 

8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 

9. podanie danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, zatem konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży;

 

10. dane osób wymienionych w pkt. 1. będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, lecz przez czas nie krótszy niż okres, w którym możliwe będzie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży;

 

11. cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 

12. cofnięcie zgody, a także wszelkie inne dyspozycje odnośnie przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: info@koneserpolska.pl wpisując jako temat wiadomości „dane osobowe”;

 

13. w przypadku przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży, okres przechowywania danych osobowych wynosić będzie minimum sześć lat, co wynika m.in. z konieczności przechowywania dokumentacji księgowej dla celów odpowiednich rozliczeń z organami państwowymi;

 

14. pomimo cofnięcia zgody Administrator będzie mógł przetwarzać dane osobowe w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń lub innych okoliczności wynikających z obowiązujących przepisów prawa np. rozliczeń podatkowych; to samo dotyczy przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

 

15. każda z osób wymienionych w pkt. 1 ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; a ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

 

16. na nieprawidłowe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.